AMV TIN TỨC
AMV HOLIMCO - 5 NĂM TRƯỞNG THÀNH, ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN
AMV Holimco đã đầu tư trụ sở riêng và dự kiến khánh thành trong quý I nhân dịp kỉ niệm5 năm ngày thành lập

 

Cứ mỗi năm tháng 7 đến, AMV Holimco lại cùng hòa chung không khí nô nức của cả tập đoàn y tế AMV đón chào các sự kiện, nhưng năm nay lại càng đặc biệt hơn với những sự kiện lớn trong tập đoàn: kỷ niệm tròn 10 năm thành lập ALMEDIC – GROUP, kỷ niệm 4 năm thành lập bước sang nhiệm kỳ thứ 2 tập đoàn AMV Gruop và với AMV Holimco cũng vừa tròn 5 năm thành lập phát triển và trưởng thành.

 Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/7/2006, trải qua 5 năm hoạt động với rất nhiều khó khăn, nhưng AMV Holimco đã từng bước ổn định, trưởng thành và không ngừng phát triển. Nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn ®Òu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. L·nh ®¹o c«ng ty th× ch­a cã kinh nghiÖm kinh doanh trong mét ngµnh hµng míi, nh©n viªn ®Òu tuyÓn míi võa lµm viÖc võa ®µo t¹o võa häc hái ®Ó tõng b­íc chñ ®éng chuyªn nghiÖp. Quy m« c«ng ty nhá nªn bé m¸y tæ chøc rÊt gän nhÑ, biªn chÕ toµn c«ng ty lu«n chØ tõ 10 ®Õn 12 CBCNV, mçi ng­êi ph¶i lu«n cè g¾ng víi ph­¬ng ch©m giái mét viÖc chÝnh ®­îc giao vµ biÕt mét sè viÖc kh¸c ®Ó kiªm nhiÖm hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc. Víi thÞ tr­êng h¹n chÕ vµ viÖc triÓn khai më réng thÞ tr­êng hÕt søc khã kh¨n do nh©n sù máng vµ cßn yÕu ®Æc ®iÓm cña khu vùc thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp, giao th«ng ®i l¹i kh«ng thuËn tiÖn. V× vËy chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ sù n¨ng ®éng, lÊy ng¾n nu«i dµi ngoµi viÖc triÓn khai c¸c mÆt hµng chÝnh cña tËp ®oµn lµ vaccin, sinh phÈm t¹i l·nh thæ ®­îc giao cßn triÓn khai tÊt c¶ c¸c mÆt hµng kh¸c phôc vô cho ngµnh y tÕ nh­ y cô, vËt t­ tiªu hao, m¸y mãc thiÕt bÞ, hãa chÊt Cïng víi sù cè g¾ng v­¬n lªn, kh¾c phôc mäi khã kh¨n cña tËp thÓ CBCNV c«ng ty, cïng víi sù hç trî hîp t¸c víi c¸c khèi cña tËp ®oµn, ®Õn nay c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc th­¬ng hiÖu cña m×nh t¹i khu vùc.

          Với khoảng thời gian 5 năm:

- Đối với 1 đời người còn là đứa trẻ ấu thơ.

         - Đối với tri thức con người thì đang theo học lớp mẫu giáo cuối ở nhà trẻ để sang năm đủ 6 tuổi, được cắp sách tới trường vào lớp 1, bắt đầu 1 cuộc hành trình khám phá và tích luỹ những tri thức để làm người.

         - Đối với công việc kinh doanh, nhất là kinh doanh với ngành hàng đặc thù trong lĩnh vực y tế, thì vô cùng khó khăn, đây là giai đoạn quan trọng làm tiền đề cho sự ổn định, trưởng thành và phát triển.

             Và cho đến nay, sau 5 năm ra đời và hoạt động, sau 4 năm vận hành trong hệ thống của Tập đoàn , AMV Holimco có thể “Sơ kết” lại kết quả khiêm tốn là:

          - Nhân sự tới nay đã tương đối ổn định và trưởng thành, từ chỗ bỡ ngỡ ban đầu, nay tập thể lãnh đạo nhân viên trong công ty đã chủ động chuyên nghiệp cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị trường.

          - Địa bàn hoạt động đã bao phủ toàn bộ các tỉnh trong lãnh thổ bao gồm: Yên Bái, Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

         - Doanh thu luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước góp phần tích luỹ tái sản xuất và đóng góp một phần nhỏ trong doanh thu của Tập đoàn hàng năm.

          - Đời sống tinh thần vật chất CBCNV công ty ngày càng được quan tâm chăm lo, hầu hết đều an tâm gắn bó lâu dài làm việc tại công ty.

            - Và cuối cùng là: Chúng tôi đã “AN CƯ” qua 5 năm ra đời thì trên 4 năm phải đi thuê nhà dân làm trụ sở và 2 lần di chuyển. Đến nay cơ quan đã có một trụ sở làm việc khang trang, tiện nghi, với diện tích sàn sử dụng gần 1000m2 (1 tầng hầm, 3 tầng nổi). Trên trục đường chính mang tên Bác: đường Nguyễn Tất Thành - Tổ 12A – P. Yên Thịnh – Thành phố Yên Bái.

 Tuy chưa hoàn thiện, song công ty đã làm việc ở trụ sở mới từ đầu năm (vừa làm việc vừa xây dựng). Đến nay tháng 6 năm 2011 trụ sở cơ bản đã hoàn thành. Các phòng ban đã ổn định nơi làm việc, CBCNV công ty rất phấn khởi khi công ty đã được “an cư”, đây cũng là công trình chào mừng 10 năm thành lập ALMEDIC – GROUP, 4 năm thành lập bước sang nhiệm kỳ thứ 2 tập đoàn AMV Gruop và AMV Holimco tròn 5 năm thành lập phát triển và trưởng thành.

 

 

           Còn 6 tháng nữa khép lại năm 2011: Năm thứ nhất nhiệm kì II của Tập đoàn, nửa năm đầu tiên AMV Holimco bước sang tuổi thứ 6. Phát huy những gì đã đạt được, hạn chế và khắc phục những yếu kém thực hiện sự định hướng của Tập đoàn. Tập thể cán bộ nhân viên công ty quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đã đề ra là: trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu cung cấp vaccin, sinh phẩm và các mặt hàng y tế tại khu vực tây bắc. Phấn đấu để không phụ niềm tin của khách hàng, của các đơn vị bạn và không phụ sự tin tưởng và đánh giá của Dược sĩ Nguyễn Bình Minh chủ tịch tập đoàn trong bài: “Đánh giá tổng quan nhiệm kỳ I các khối phòng ban” của Tập đoàn như sau ‘‘AMV Holimco vẫn duy trì và phát triển tốt được kênh hàng nhóm 3, tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 30 % và đóng góp cho tập đoàn khoảng 3 đến 5 % doanh thu. AMV Holimco đã đầu tư trụ sở riêng và dự kiến khánh thành trong quý I nhân dịp kỉ niệm5 năm ngày thành lập. Đây là mô hình hợp tác cùng phát triển thành công nhất tính đến nay theo đúng tiêu trí cùng phát triển và tập trung tốt nhất lợi thế cạnh tranh của mỗi bên đáng để các thành viên sau này học tập”.

                                                                                   

AMV –Holimco

 

Số lượt đọc:15930  - Cập nhật lần cuối: 12/08/2011 06:42:44
Các tin khác
Tin tức - sự kiện
DỰ ÁN AMVSẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  
Địa chỉ: Số 47-51, Ngách 323/83, Ngõ 205, Đ.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6258 6666/ 6258 8881 - Fax: (04).6258 7777
Hotline: 0928 558 888 / Email: info@amv.vn / Web: amv.vn
Số lượt truy cập:   4009568
Thiết kế bởi: Active Group